Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ari Sitas, Theoretical Parables as re-worked by Gladman Ngubo* (2007): Page 9 of 12

Body: 

(9)Wayeziqhenya.

Phela wayeye ezimayini wabuya enqobile: waya eSILO eyosebenza emobeni, nakhona wahamba phambili: walwa ezimpini zaseMbumbulu, nalapho wazidlela amahlanga. Izibongo zakhe zanda kuhle kwezimpaphe zegwalagwala ekhanda lakhe. Bathi, ngumadid’imigqa yezitha, inkabi ebonakale oNdini, isikhumba esehlul’abashuki. Uma ethukuthele babemhasha bathi, isiphepho, inkanyamba yoqobo. Wona ngokuntshontsha ensimini kayise, wahlukumeza indodakazi kadadewabo, wadakwa wazishaya isifuba. Kodwa waphatheka kabi ngoba akekho owamcela inselelo. Isikhathi sase sihambile ngenkathi ethola uKuthi izibongo zakhe seziwuhide kuhle kwezimpukane esilwanini esizifele. Phela, base bemhasjha bethi, umaqalekis’isizalo sikanina, ompilo yakhe ingaphansi ngisho nakweyenja, umaqed’ubisi lwezingane konina, ogama lakhe amadlozi aliphakela izimfene ezifile, indlov’esezinyaweni zamagundane asemasimini.

 

Izingane zamokha ngensini uma zizwa le zibongo zakhe ezintsha. Ngesikhathi inyama yakhe ificwa ukufa, yena wayesekade afa.

 

Isikhathi esiningi ngishayela i-forklift, ngangizibona ngikhishwe inyumbazana. Yingakho nje ngangichitha isikhathi esiningi emsebenzi ngiqamba amaculo ngalesimo engangikusona. Ngicabanga ukuthi lelo kwakuyithutshana nami enganginalo lokulwisana nomzabalazo ekhanda lami, ngithatha ngibeka ngengqondo. Uma ingoma sengiyiqambile, ngangisebenza ngisheshise,

 

umsebenzi ngiwulethe ngezinkani kubalingane bami ube yinqwaba. Uma ingoma inensa, ngicabanga ukuthi babekhululeka. (lamazwi acashunwe ebhukwini lika-Alfred Qabula elithi: Cruel Life Beyond Belief)

 

Description: 
Gladman Ngubo was a poet, novelist and trade union cultural activist in COSATU’s Pinetown Cultural Local in Durban. He had worked for Drum Magazine and the Durban Arts Association after he lost his factory job. He was very active in post-Apartheid cultural activities and policies. He translated these Parables in 2006 because he felt that they would be important for story-telling and cultural work. Ngubo passed away in 2013.