Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc:3495) in drupal_send_headers() (line 1228 of /home/arisitasrg578/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ari Sitas, Theoretical Parables as re-worked by Gladman Ngubo* (2007): Page 8 of 12

Body: 

(8)Wayeselutholile lonke usizo lokwelashwa emphefumulweni,

eselashwe ngisho nangemithi yenyanga eyaziwayo yangaseMgababa. Kodwa ukugcizelela, wakhuluma nomfundisi owamkhumbuza indaba kaJobe. Yilokho-ke okwamenza wakwazi ukubhekana nanoma yini uma eseboshiwe. Ekugcineni wazithola esebuka lapho kwakufanele kumile khona izinzipho zakhe, izingxenye zakhe ezingaphekiwe ezaziseduze kwalezo ezivuthiwe ngalapho kwakuxhunywe khona ugesi, idolo lakhe elalingashi elaliphezu komlenze, nelinye ngokunjalo, qedane wahlabelela uma esecabanga ngabangane bakhe abathathu , nalabo ayebakhonzile, wazizwa enesifiso sokwenza idili elikhulu.

 

Ngakusasa amehlo akhe ayedumbile ngenxa yokushaywa ngezibhakela, kangangoba wayengakwazi nokuzibona ukuthi ulimale kangakanani emzimbeni. Awayesakwazi ukukwenza, kwakungukucabanga ngabangane bakhe ababili, nesifiso sedili elikhulu. Izwi lomngane wakhe wesithathu, wayelilalele elidlalelwa kwisiqophamazwi, emdayisa.

 

Ngakusasa wahlala amehlo ecisha ukuvaleka, umlomo umabokoboko, engakwazi ngisho ukudla iphalishi leli ukuze athibe indlala. Waqhubeka nokucabanga ngalabo ayebakhonzile, nesifiso sokwenza idili elikhulu. Ukufa kwabangane bakhe, wakuzwa ezindabeni zomsakazo.

 

Ngakusasa wabuyiswa ethwelwe ngesikhwama esikhulu, wafike wathiwa qithi phansi. Wacabanga ngedili elikhulu ukuze bandla enzele omakhelwane bakhe. Wahletshelwa ojele ukuthi bonke labo ayebakhonzile, babengasekho.

 

Kuzona zonke lezinsuku neminyaka, akazange asho lutho. Waqala ukusangana nokuzama ukuzidla yena, ngesikhathi kuqinisekiswa ukuthi nomhlaba sewufile.

 

Description: 
Gladman Ngubo was a poet, novelist and trade union cultural activist in COSATU’s Pinetown Cultural Local in Durban. He had worked for Drum Magazine and the Durban Arts Association after he lost his factory job. He was very active in post-Apartheid cultural activities and policies. He translated these Parables in 2006 because he felt that they would be important for story-telling and cultural work. Ngubo passed away in 2013.